Större skillnader mellan olika sorter än mellan GMO och icke-GMO

Omiker (från engelskans omics) är ett samlingsnamn på en grupp tekniker som blivit allt vanligare under de senaste åren. Transkriptomik innebär att man analyserar alla RNA-molekyler i en viss vävnad vid en viss tidpunkt. Detta visar vilka gener som är aktiva. Proteomik innebär att man analyserar alla proteiner och metabolomik att man analyserar alla metaboliter (molekyler som produceras under ämnesomsättningen, metabolismen).

I en artikel sammanfattas 60 tidigare publicerade studier där forskare använt sig av olika omiker för att jämföra genetiskt modifierade grödor med omodifierade kontrollplantor. Sammantaget visar dessa 60 studier att genetisk modifiering har haft en mindre påverkan på genuttrycket och sammansättning av olika ämnen i växter än vad konventionell förädling har haft. Dessutom spelar miljöfaktorer en betydande roll. Exempel på miljöfaktorer som påverkar genernas aktivitet är var växten odlas, vilket år den odlas och vilka jordbruksmetoder som används. Det flesta studier som analyserades visade på en större skillnad i vilka gener som är aktiva mellan olika sorter av en omodifierad gröda än mellan en modifierad gröda och dess omodifierade kontroll.

Marie Nyman

Källa: Agnès Ricroch, New Biotechnology 30:349 (2013)