Metastudie kunde inte påvisa några risker med genmodifierade grödor

Hittills har över 30 000 vetenskapliga artiklar som rör säkerhetsaspekter och genetiskt modifierade grödor publicerats. Forskare från Italien har i en översiktsartikel sammanfattat 1783 vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2002 och 2012. Genetiskt modifierade grödor har enligt forskarna varit föremål för intensiv forskning kring säkerhetsaspekter, något som de menar ofta ignoreras i debatten. Av den anledningen har det skapats en öppen databas där nya forskningsartiklar som rör genmodifierade grödor löpande läggs in.

Litteraturen de senaste tio åren har dominerats av forskning som rör biologisk mångfald. Artiklar som redovisar resultat från genmodifierade grödors påverkan på icke-målorganismer (dem man inte vill bekämpa) är många och har visat på små eller inga negativa effekter alls. Naturligtvis påverkar de insektsresistenta grödorna den biologiska mångfalden i så måtto att de skadegörare man vill bekämpa minskar i antal. Detta är dock avsikten med all form av skadedjursbekämpning.

Forskarna diskuterar vidare ett antal brittiska studier som går under namnet Farm Scale Evaluation. Dessa har ofta åberopats i debatten som ett bevis för herbicidtoleranta genmodifierade grödors negativa påverkan på den biologiska mångfalden. Forskarna menar att det studierna egentligen visar är att ogräsbekämpningen i fält med herbicidtoleranta grödor i de flesta fall är mer effektiv än bekämpning i konventionella odlingar. Den biologiska mångfalden, i form av ogräs och ogräsfrön på åkern, minskade, vilket i sin tur ledde till att vissa insektsarter på åkern minskade. De sökte helt enkelt sin föda på annat håll när födotillgången i form av ogräs på åkern minskade. Artikelförfattarnas slutsats är att forskningen så här långt inte har kunnat påvisa några betydande risker som är direkt relaterade till genmodifierade grödor.

Marie Nyman

Källor: The Biosafety Bibliographic Database (http://bibliosafety.icgeb.org); Nicolia et al, Critical Reviews in Biotechnology, doi:10.3109/07388551.2013.823595) (2013)