Svampars mångfald över jorden

Ektomykorhizza

Ett stort antal forskare har samarbetat för att beskriva hur svampar som lever i jorden är spridda över alla kontinenter (utom Antarktis). Fyrtio jordprover per provplats samlades in från 365 platser, från södra Argentina till norra Norge, från Alaska i väster till Nya Zeeland i öster. Det levande materialet i jordproverna sekvensbestämdes och DNA-informationen användes i olika statistiska analyser.

En slutsats var att artrikedomen var högre ju närmare ekvatorn platsen låg. Det stämmer överens med hur det är för växter och djur, men även om artrikedomen generellt minskar ju närmare polerna man kommer så minskar den inte lika kraftigt för svampar som för till exempel växter. Man såg att vissa grupper av svampar, till exempel de som lever i symbios med skogsträd (ektomykorhizza), var mycket mer artrika närmare polerna.

Jenny Carlsson

Källor: Tedersoo, L., Bahram, M., Põlme, S., Kõljalg, U., Yorou, N.S., Wijesundera, R., et al. (2014). Global diversity and geography of soil fungi. Science, 346:1256688 ; Wardle, D.A. & Lindahl, B.D.(2014). Disentangling global soil fungal diversity – A worldwide sampling effort reveals the global drivers of soil fungal biodiversity. Science, 346:1052-1053