Utredning om märkning av kött från djur som utfodrats med GMO

Bild på Holsteinkor.
Holsteinkor, Bos Taurus. Foto: Scott Bauer, USDA-ARS.

Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda och analysera möjligheterna att märka animaliska produkter från djur som ätit foder fritt från genetiskt modifierade organismer (GMO), alternativt märkning av produkter från djur som ätit GMO-foder. Det ska ske i samråd med Konsumentverket.

Myndigheten ska i det sammanhanget också analysera hur man kan underlätta för aktörerna vid offentlig upphandling. Då ska de samråda med Upphandlingsmyndigheten. Synpunkter från berörda aktörer, folkrörelser och branschorganisationer ska inhämtas. Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 30 november 2017.

Marie Nyman

Källa: Regleringsbrev 2016 Myndighet Livsmedelsverket – Ekonomistyrningsverket. http://www.esv.se/Verktyg–stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=17259