CRISPR-baserad genterapi mot Skelleftesjukan

En genterapi för behandling av den ärftliga Skelleftesjukan har prövats i patienter för första gången. I den vetenskapliga tidskriften the New England Journal of Medicine visar en grupp forskare hur gensaxen CRISPR/Cas9 kan stänga av den muterade gen som orsakar sjukdomen. Sex patienter ingick i studien och resultatet är särskilt intressant då det är första gången som en CRISPR/Cas9-baserad genterapi ges direkt i blodet.

Livshotande sjukdom

Skelleftesjukan kallas även transtyretin-amyloidos och orsakas av mutationer i den gen som kodar för proteinet transtyretin. Proteinet tillverkas främst av celler i levern men cirkulerar sedan i kroppen som ett transportprotein av bland annat vitamin A.

Hos personer med sjukdomen tillverkas transtyretin felaktigt, klumpar ihop sig, lagras i och skadar vävnader. De vävnader som drabbas mest är perifera nerver, ögats glaskropp, hjärtmuskeln och njurarna och symtomen som följer är bland annat känselbortfall, muskelförsvagning, rubbningar i hjärtrytm och njurfunktion. 

Genterapin stoppar tillverkningen av felaktigt protein

Med CRISPR/Cas9 stängs den gen som kodar för proteinet transtyretin av i leverceller. Det är framför allt leverceller som tillverkar transtyretin. CRISPR/Cas9 transporteras till leverceller med hjälp av en lipid nanopartikel som är designad att söka upp leverceller.  

Tjugoåtta dagar efter genterapin hade halten transtyretin i patienternas blod minskat med 95 procent. Eftersom de skadliga inlagringarna finns kvar i kroppen blir patienterna troligtvis inte symtomfria, men resultaten tyder på att det annars progressiva sjukdomsförloppet stoppas. Skulle genterapin sättas in i ett tidigare skede ökar chanserna för patienten att slippa drabbas av allvarliga och livshotande symtom.

Uppdatering: I november 2023 presenterades nya data från en studie med sextiofem patienter som visade att hos samtliga minskade koncentrationen av transtyretin.

/Mia Olsson

Uppdaterad; 2024-03-25

Källor:

Gillmore J. et al., CRISPR-Cas9 In Vivo Gene Editing for Transthyretin Amyloidosis. the New England Journal of Medicine (2021).

CRISPR injected into the blood treats a genetic disease for first time. Science Magazine. 26 juni 2021.

Intellia Presents New Interim Data from the Ongoing Phase 1 Study of NTLA-2001 at the 4th International ATTR Amyloidosis Meeting – Intellia Therapeutics. https://ir.intelliatx.com/news-releases/news-release-details/intellia-presents-new-interim-data-ongoing-phase-1-study-ntla.