EFSA publicerar yttrande om gendrivare i insekter

Under 2018 fick EFSA:s GMO-panel i uppdrag av EU-kommissionen att lämna ett vetenskapligt yttrande om gendrivare. I panelens mandat ingick bland annat att fastställa om nuvarande vägledningsdokument för riskbedömning av genetiskt modifierade organismer är adekvata och tillräckliga för riskbedömning av gendrivare. I enlighet med uppdraget har fokus legat på insekter som sprider sjukdom, de som är skadegörare inom jordbruket och de som är invasiva. Under oktober 2020 publicerade GMO-panelen sitt yttrande. Slutsatsen är att vägledningsdokumenten är adekvata men otillräckliga när det gäller bland annat karaktärisering av organismerna på molekylär nivå och miljöriskbedömning och övervakning av insekter som släpps ut i miljön.

Marie Nyman

Källa: Adequacy and sufficiency evaluation of existing EFSA guidelines for the molecular characterization, environmental risk assessment and post-market environmental monitoring of genetically modified insects containing engineered gene drives. EFSA Panel of Genetically Modified Organisms. ADOPTED: 14 October 2020 doi: 10.2903/j.efsa.2020.6297