Vad är en GMO?

Hos en GMO har det genetiska materialet förändrats med hjälp av genteknik i syfte att ändra dess egenskaper. Inom EU finns en särskild EU-lagstiftning som reglerar användningen av GMO.

GMO är en förkortning av genetiskt modifierad organism. Det betyder att organismens genetiska material (DNA) har ändrats på ett sätt som inte inträffar via exempelvis parning eller korsbefruktning.

Lite förenklat så används genteknik för att lägga till, ta bort eller ändra i DNA i syfte att ändra en organisms egenskaper. Till exempel kan en man stänga av en gen i en mus för att studera genens funktion, få en gröda att växa snabbare, eller få en bakterie att tillverka stora mängder humant insulin.

Det finns också GMO-baserade läkemedel till exempel genterapier. I de flesta genterapier som används idag förs en ny human gen in i en patients celler med hjälp av ett virus som modifierats för att inte spridas och orsaka sjukdom. Lär mer om genterapier här, och hur GMO-baserade läkemedel regleras i lagstiftningen här.

Bt-bomull är ett exempel på en GMO.
Så kallad Bt-bomull är ett exempel på en GMO. Den har modifierats genetiskt för att stå emot angrepp från skadeinsekten bomullsmal, och odlas framför allt i Indien.

Historia

Första gången forskare modifierade en organisms DNA var 1973. Då fördes en ny isolerad gen in i en bakterie av arten E.coli och fungerade. Att den fungerade innebar att instruktionerna i genen lästes av och det protein som genen kodade för tillverkades av bakterien. Forskarna bakom studien var Stanley Cohen och Annie Chang från Stanforduniversitetet och Herbert Boyer och Robert Helling från universitetet i Kalifornien och det väckte stor uppståndelse i forskarvärlden.

Ett år tidigare hade en annan forskargrupp, ledd av Paul Berg, utfört ett annat avgörande experiment då de för första gången kopplat ihop DNA från två olika organismer (två virus) och därmed skapat en rekombinant DNA-molekyl. Genombrotten inom rekombinant DNA-teknik ledde bland annat till ett upprop i den vetenskapliga tidskriften Science. En rad forskare med Paul Berg i spetsen föreslog att allt arbete med rekombinant DNA skulle upphöra tills dess riktlinjer var på plats. Riktlinjerna arbetades fram mellan åren 1973 och 1975 av en grupp med bland annat naturvetare, etiker, jurister och myndighetspersoner.

Genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM)

Till mikroorganismer hör bland annat bakterier och vissa svampar och alger. Genetiskt modifierade mikroorganismer (GMMs) kan till exempel användas för att producera stora mängder av ett visst protein och förekommer inom många olika industrier.

Den första produkten producerad av GMMs var insulin som används för behandling av diabetes hos människor. Innan GMMs tillverkade insulin isolerades det från bukspottkörteln hos slaktade kalvar och grisar. Vid den tiden krävdes i storleksordningen 3500 kg bukspottkörtlar från ungefär 24 000 djur för att få fram ett halvt kilo insulin.

Det rekombinanta insulinet framställdes av bakterier som modifierats med den humana genen för insulin. Det godkändes i USA 1982 och ett år senare såldes insulinet under namnet Humulin.

Tre år senare godkändes i USA även tillväxthormon. Det hade tidigare isolerats från hypofysen hos avlidna människor, men 1985 upptäcktes en koppling mellan de patienter som behandlats med tillväxthormon och Creutzfeldt-Jacobs sjukdom, en form av galna ko-sjukan. Samma år godkändes det rekombinanta tillväxthormonet.

Koagulationsfaktorer för behandling av blödarsjuka (hemofili) isolerades traditionellt från blodplasma. En koppling till HIV resulterade i att koagulationsfaktorer istället började produceras med hjälp av GMMs. Rekombinant koagulationsfaktor VIII godkändes i USA 1992 och koagulationsfaktor IX 1997.

Den första produkten som tillverkades av GMM och används vid livsmedelstillverkning var kymosin, ett enzym som gör att mjölk koagulerar vid osttillverkning. Traditionellt används löpe från kalvmagar som innehåller kymosin. Idag produceras produkter som får mjölk att koagulera på både traditionellt vis och via rekombinant DNA.

Läs mer om GMMs här.

Genetiskt modifierade djur

Det första genetiskt modifierade djuret var en mus som forskare tog fram 1974. Möss och råttor som används som försöksdjur inom medicinsk forskning är de vanligaste djuren att modifiera genetiskt. Andra ändamål är att förbättra egenskaperna hos lantbrukets djur, till exempel kor och grisar, men det är inte vanligt förekommande. Inga genetiskt modifierade djur för produktion är godkända inom EU.

Första GMO-djuret på marknaden

USA var det första land som godkände ett genetiskt modifierat djur för livsmedelsmarknaden. Det var 2015 och handlade om laxen Aqua Advantage som modifierats för att växa snabbare. Kanade godkände samma fisk året därpå.

2020 godkändes det andra genetiskt modifierade djuret i USA, gris som kallas för GalSafe. Grisen får användas både för terapeutiska ändamål och som livsmedel i USA och har modifierats att inte ha sockermolekylen alfa-gal på ytan av sina celler. Personer som är allergiska mot kött reagerar på alfa-gal och vid xenotransplantation ökar alfa-gal risken för avstötning.

Läs mer om genetiskt modifierade djur här.

Den genetiskt modifierade laxen AquaAdvantage bredvid en icke-modifierad och därmed mindre lax i samma ålder.
En jämförelse i storlek mellan AquaAdvantage och icke modifierad lax vid samma ålder. Foto och copyright: AquaBounty Technology

Genetiskt modifierade växter

Knappt tio år efter att de första djuren modifierats publicerades tre av varandra oberoende artiklar där forskare visade att man även kunde modifiera växter genetiskt. I två av artiklarna modifierades en släkting till tobak och i den tredje petunia. De tre forskargrupperna använde samma metod för att föra in en isolerad gen i växternas genom, naturens egen genmodifierare, bakterien Agrobacterium tumefasciens.

Illustration av hur jordbakterien Agrobacterium tumefasciens modifierar växter genetiskt.
Jordbakterien Agrobacterium tumefasciens modifierar växter genetiskt för att skaffa sig ett eget skafferi. Illustration och copyright: Gunilla Elam

I naturen orsakar bakterien krongallsjuka, en sjukdom som yttrar sig som tumörartade utväxter på den infekterade växten. Bakterierna orsakar det när de modifierar växten genetiskt och för in nya gener i växtens genom. En gen som bakterien för in kodar för ett tillväxthormon vilket gör att de celler i växtens rötter som bakterierna modifierat delar sig okontrollerat. Bakterien för också in gener som kodar för ämnen som kallas opiner som bakterien själv använder som näring. De skaffar sig alltså ett eget skafferi.

Bakterien nyttjas av forskare för att modifiera växter genetiskt. De byter helt enkelt ut de gener som bakterien för in till andra gener som är av intresse. Bakterien utför ändå arbetet och för in generna i växtens genom.

Sedan dess har andra tekniker för att modifiera växter utvecklats, men forskare tar fortfarande i stor utsträckning hjälp av Agrobacterium tumefasciens.

Första GMO-växterna på marknaden

Den första växt som godkändes som livsmedel var en tomat med fördröjd mognad som kallades Flavr Savr. Den utvecklades i USA och godkändes 1994. Parallellt med Flavr savr-tomaten utvecklade brittiska forskare en tomat med samma egenskap. Tomatpuré från den brittiska tomaten började säljas i Storbritannien 1996.

Burkar med tomatpuré producerad från den modifierade brittiska tomaten .
De två burkarna till vänster är tomatpuré producerad från den modifierade brittiska tomaten Foto: Donald Grierson.

Sedan 1994 har arealerna med genetiskt modifierade grödor stadigt ökat. Under 2022 odlade 27 länder genetiskt modifierade grödor på totalt 202 miljoner hektar. Odlingsytan motsvarar en femtedel av Europa – men odlingen i Europa utgör en ytterst liten andel. I stället är det Central- och Sydamerika, följt av Nordamerika som har störst areal med genetiskt modifierade grödor.

Läs mer om genetiskt modifierade växter här.

Sidan uppdaterades 2024-04-24

Referenser

Visa referenslista Dölj referenslista
 • Summary Statement of the Asilomar Conference on Recombinant DNA, Paul Berg et al, PNAS Vol. 72, No. 6, pp. 1981-1984, June 1975

 • A Science-Informed Ethics for Agricultural BiotechnologySven Ove Hansson, Crop Breed Genet Genom. 2019;1:e190006.

 • Construction of Biologically Functional Bacterial Plasmids In Vitro. Stanley N. Cohen, Annie C. Y. Chang, Herbert W. Boyer, and Robert B. Helling. PNAS November 1, 1973 70 (11) 3240-3244.

 • Plant genetic engineering and genetically modified crop breeding: history and current status. Wang et al, Front. Agr. Sci. Eng. DOI : 10.15302/J-FASE-2017131

 • Incentives and Focus in University and Industrial Research: The Case of Synthetic Insulin. Scott Stern, Sources of Medical Technology: Universities and Industry, Institute of Medicine (US) Committee on Technological Innovation in Medicine; Rosenberg N, Gelijns AC, Dawkins H, editors. Washington (DC): National Academies Press (US); 1995.

 • Cloning insulin, Genentech, https://www.gene.com/stories/cloning-insulin

 • The invention of recombinant DNA technology. Life science at CHF, November 12, 2015.

 • The dawn of recombinant DNA. Nature milestones, Nature November 2007.

 • Hemophilia: An Amazing 35-Year Journey from the Depths of HIV to the Threshold of Cure. Gilbert C. White, II, M.D., Trans Am Clin Climatol Assocv.121; 2010

 • National Hormone and Pituitary Program (NHPP): Information for People Treated with Pituitary Human Growth Hormone (Comprehensive Report) National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases