Livsmedelsverket redovisar uppdraget om GMO-märkning av animaliska produkter

Bild på Holsteinkor.
Holsteinkor, Bos Taurus. Foto: Scott Bauer, USDA-ARS.

I 2016 års regleringsbrev fick Livsmedelsverket i uppdrag att, i samråd med Konsumentverket, utreda och analysera möjligheterna att märka animaliska produkter från djur som ätit foder fritt från genetiskt modifierade organismer (GMO), alternativt märkning av produkter från djur som ätit GMO-foder. I uppdraget ingick också hur man ska kunna underlätta för aktörer vid upphandling av livsmedel från djur som ätit GMO-fritt foder.

Livsmedelsverket har analyserat två alternativ.

1) Obligatorisk märkning
Verkets slutsats är bland annat att ett obligatoriskt märkningskrav inte är proportionerligt eftersom det skulle innebära en allt för stor administrativ börda och ökade kostnader för företagen i förhållande till nyttan för konsumenterna. Vidare skulle en nationell obligatorisk märkning vara svår att motivera utifrån de krav som bland annat ställs i EU-förordningen om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna. Om en sådan märkning skulle vara möjlig skulle den enbart omfatta svenskproducerade produkter och i princip allt foder på den svenska marknaden är idag GMO-fritt.

2) Frivillig märkning
Livsmedelsverkets bedömning är att det är möjligt att märka livsmedel med uppgiften ”från djur som har ätit GMO-fritt foder. Om alla livsmedel inom en produktgrupp kommer från djur som ätit GMO-fritt foder skulle det dock kunna anses som vilseledande.

Livsmedelsbranschen är starkt kritisk till införandet av en obligatorisk märkning. En frivillig märkning är inte heller av intresse för branschen med några undantag inom bland annat mejeri- och fågelsektorn. Bland konsumentorganisationerna finns ett visst intresse, men frågan är inte prioriterad.

Själva djuret är inte genetiskt modifierat, det är därför inte möjligt att analysera huruvida djuret utfodrats med foder som innehåller GMO eller inte. Enligt de kontrollmyndigheter som Livsmedelsverket frågat är verifiering av handelsdokument ofta både tidskrävande och komplicerat och det är svårt att verifiera att djuren ätit GMO-fritt foder under hela sin livstid.

 

Källa: Redovisning av regeringsuppdrag om Märkning av GMO-fria livsmedel av animaliskt ursprung. Livsmedelsverket, redovisade regeringsuppdrag.