Myggor modifierade med human antikroppsgen

En individ som återhämtat sig efter denguefeber kan drabbas igen. Dengueviruset finns nämligen i fyra olika genetiska varianter, så kallade serotyper. Om en individ som tillfrisknat återinfekteras av en annan serotyp blir sjukdomsbilden allvarligare och kan vara livshotande. I blodet hos en tidigare infekterad individ, upptäckte forskare en antikropp som kunde binda till samtliga serotyper och förhindra viruset från att infektera celler. I en studie som publicerades under året beskrivs hur de Aedes- myggor som sprider sjukdomen modifierades med fragment av genen som kodar för antikroppen. Myggorna utfodrades med blod infekterat med var och en av de fyra serotyperna. Resultaten från försöken visade att de modifierade myggorna inte hade några mätbara nivåer av dengueviruset i sin saliv. Forskarna menar att de modifierade myggorna skulle kunna användas för att kontrollera denguefeber och att en gendrivare kan kopplas till antikroppsfragmenten för att snabbt sprida egenskapen i en population av Aedes-myggor.  

Marie Nyman

Broad dengue neutralization in mosquitoes expressing an engineered antibody. Buchman et al, PLOS Pathogens (2020).