Traditionell mutagenes leder till en reglerad GMO enligt fransk domstol

Bild på Europeiska unionens domstol
Europeiska unionens domstol

När en nationell domstol ska ta ställning till en EU-rättslig fråga och det är oklart hur lagstiftningen ska tolkas kan den begära ett så kallat förhandsavgörande från EU-domstolen. Det är ett sätt att garantera att EU-rätten tillämpas enhetligt. EU-domstolens beslut ska tillämpas inte bara av den domstol som begärt förhandsavgörandet utan alla nationella domstolar i medlemsstaterna.

I oktober 2016 begärde Frankrikes högsta administrativa domstol (Conseil d’État) ett förhandsavgörande som gällde termen mutagenes i direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer (GMO) i miljön. Enligt direktivet leder mutagenes till en GMO, men undantas reglering i en bilaga till direktivet.

Traditionell mutagenes innebär i växtsammanhang att det skapas slumpmässiga mutationer över hela arvsmassan med hjälp av mutagena ämnen eller strålning. Med modernare tekniker som gensaxen CRISPR/Cas9 kan man på förhand bestämma var mutationen ska ske. EU-domstolen menade i sitt yttrande att grödor som tagits fram med tekniker som utvecklats efter det att direktivet trädde i kraft 2001 ska regleras som en genmodifierad gröda. Det innebar att grödor som förädlats med riktad mutagenes ska regleras. Domstolen öppnade samtidigt för möjligheten för medlemsstaterna att själva bestämma om de vill reglera grödor som tagits fram med traditionell mutagenes.

Den 7 februari 2020 beslutade den franska domstolen att även reglera vissa former av slumpmässig mutagenes. Gränsen dras dels vid år 2001, dels utifrån vilket material som muterats. Enligt domstolen leder tekniker som huvudsakligen utvecklats efter 2001 till en GMO som ska regleras. Muteras odlingar av växtceller eller vävnadsbitar regleras slutprodukten som en GMO, muteras ett frö, som består av växtceller, regleras den inte.

Domen innebär att vissa  växtsorter kommer att tas från marknaden. Tjugosju franska lantbruksorganisationer har protesterar mot domen och menar att den EU-gemensamma GMO-lagstiftningen är föråldrad och måste revideras.

Marie Nyman
Källor
Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 111/18 Luxembourg, 25 July 2018; Certains organismes obtenus par mutagenèse doivent respecter la réglementation OGM. Actualités, Conseil d’État 7 februari 2020.