Förslag till ändringar i kommittéförfarandet

I mitten av februari 2017 presenterade kommissionen ett förslag på ändringar i kommittéförfarandet. Det var ett försök från kommissionens sida att få godkännandeprocessen när det gäller genetiskt modifierade grödor att fungera. Vid en omröstning i en kommitté kan en medlemsstat rösta ja eller nej till kommissionens förslag eller lägga ner sin röst. De medlemsstater som lägger ner sin röst och de som inte finns representerade vid omröstningen räknas inte bort vid den totala sammanräkningen och ett av kommissionens förslag var att ändra på det. De föreslog att beräkningarna bara ska ta hänsyn till de medlemsstater som i omprövningskommittén röstar ja eller nej. I december 2020 antog EU-parlamentet ett förslag till en rad ändringar i kommissionens förslag. I ett av ändringsförslagen föreslår parlamentet att om den grundläggande rättsakten rör skyddet av människors, djurs eller växters hälsa eller säkerhet och medlemsstaterna inte kan uppnå kvalificerad majoritet för ett ja bör kommissionens förslag till beslut avslås. Parlamentet föreslår vidare att där det visat sig vara svårt att få ett positivt yttrande från medlemsstaterna bör man överväga att se över de genomförandebefogenheter som kommissionen har. Om kvalificerad majoritet inte nås i ett ärende kan i dagsläget kommissionen ta beslut. Parlamentet vill alltså i dessa fall se över kommissionens befogenheter att godkänna. Det gäller i hög grad ärenden som rör marknadsgodkännande av genetiskt modifierade grödor.

Marie Nyman

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 182/2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission´s exercise of implementing power, 14.2.2017, 2017/0035 (COD); Amendments adopted by the European Parliament on 17 December 2020 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 182/2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers (COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))(1)