USA inför märkning av genetiskt modifierade livsmedel

I slutet av juli 2016 skrev president Obama under lagen National Bioengineered Food Disclosure Law. Till skillnad mot EU:s förordning om märkning och spårbarhet gäller den amerikanska märkningslagstiftningen endast genmodifierade livsmedel och inte foder.

Enligt lagen ska jordbruksministern inom två år fastställa en nationell märkningsstandard för genmodifierade livsmedel, samt fastställa krav och förfaranden som ministern anser nödvändiga. Ett livsmedel får endast märkas i enlighet med den lagstiftning ministern utarbetar.

Det finns vissa krav i lagen som ministern har att följa. Bland annat att det är förbjudet att märka djur som utfodrats med foder som innehåller eller består av genmodifierat material. Märkningen kan vara en text, en symbol eller en kod som kan läsas av exempelvis en mobil. Vidare ska ministern bestämma ett tröskelvärde för hur mycket genmodifierat material det får finnas i en produkt innan den ska märkas. Det ska också finnas märkningsalternativ för små förpackningar.

I lagen står vidare att ett genmodifierade livsmedel som genomgått de federala myndigheternas granskningsprocess inte ska betraktas som säkrare än, eller inte lika säker som den omodifierade motsvarigheten enbart på grund av att livsmedlet är genmodifierat.

Definitionen av genmodifierade livsmedel i lagen är livsmedel som modifierats med hjälp av rekombinant-DNA-teknik och där modifieringen inte kan fås via konventionell förädling eller hittas i naturen.

Marie Nyman

Källor: USDA, GMO Disclosure & Labeling. https://www.ams.usda.gov;  https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/gmo