Växtskadegörares naturliga fiender ökar i antal som en indirekt effekt av att Bt-bomull odlas

Bild på guldögonslända.
Guldögonslända, Chrysoperla

Med ekosystemtjänster menas de ekologiska processer som är till nytta för människan. En viktig sådan tjänst är naturliga fiender till växtskadegörare. Det intensiva jordbruket kan negativt påverka populationer av dessa skadedjursbekämpare och därmed de tjänster de tillhandahåller.

För att undersöka hur storskalig odling av insektsresistent Bt-bomull påverkar växtskadegörares naturliga fiender (predatorer) har forskare mellan 1990 och 2010 samlat in data från 36 platser i sex provinser i norra Kina. Bt-bomull började odlas i Kina 1997. De grupper av predatorer som studerades var nyckelpigor, guldögonsländor och spindlar. Dessa djurgrupper är generalister (lever till skillnad mot specialister på en rad olika organismer) och är de vanligast förekommande predatorerna i bomullsfält i Kina.

Som modell för växtskadegörare valdes bladlöss eftersom de inte påverkas av det protein som Bt-grödorna producerar och för att de är ett vanligt byte för de predatorer som ingick i studien. Resultaten visar på en markant ökning av nyckelpigor, guldögonsländor och spindlar, samtidigt som bladlössen minskat. Detta beror enligt forskarna på att odling av Bt-bomull lett till en minskad användning av kemiska bekämpningsmedel vilket i sin tur haft en positiv inverkan på de naturliga fiendernas populationsstorlekar. Även populationer av predatorer i närliggande fält av andra, konventionellt odlade grödor, påverkades positiv, om än i mindre utsträckning.

Marie Nyman

Källa: Widespread adoption of Bt cotton and insecticide decrease promotes biocontrol services, Lu et al, Nature doi:10.1038/nature11153 (2012)